KIELITAITOVAATIMUKSET


Opiskelun kannalta välttämätön kielitaito

Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Suomen kielellä järjestettäviin koulutuksiin edellytetään opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen.

Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, sen voi osoittaa seuraavilla tavoilla (ks. mahdolliset poikkeukset hakukohdekohtaisista valintaperusteista):
• suorittamalla valintakokeen suomen kielellä
• suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
• suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur (L)
• ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
• ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
• IB-tutkinnossa: A-taso (suomi) suoritettu hyväksyttävästi tai B-taso (suomi) suoritettu vähintään arvo sanalla 5
• EB-tutkinnossa: L1-kieli (suomi) suoritettu hyväksytysti tai L2-kieli (suomi) suoritettu vähintään arvosanalla 7
• RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos tulevasta DIA-tutkinnosta): suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti tai suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
• Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
• opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
• valtionhallinnon kielikoe suoritettu arvosanalla ”hyvät taidot” kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)
• korkeakoulututkinnolla/-opinnoilla:
– suoritettu korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi tai
– vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallinen lopputyö on tehty suomeksi tai
– korkeakoulussa hyväksytty kypsyysnäyte on tehty suomeksi tai
– korkeakoulututkinnossa on ”suomen kieli” pääaineena tai korkeakouluopintoina suoritettu ”suomen kieli ”60 op/30 ov

Tutkintojen edellyttämä kielitaito

Tutkintoon tähtäävä opiskelu edellyttää riittävää kielitaitoa (valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 6 §). Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Aiempien yliopisto-opintojen perusteella opiskelijaksi valittavien tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä mainitut pakolliset kieli- ja viestintäopinnot osana tutkintoa. Myös suoraan maisteritutkintoa suorittamaan valittavien tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004, 6 §) mukaiset kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly aiempaan korkeakoulututkintoon.