OPISKELUOIKEUS UEFISSA


Perustutkinto-opiskelijat saavat opinto-oikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen maisterin tutkinto. Lääketieteessä ja hammaslääketieteessä perustutkinto on yksiportainen lääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto.

Voit saada opinto-oikeuden myös pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon, jos olet suorittanut kandidaatin tutkinnon tai sitä vastaavat opinnot aiemmin. Valintaperusteet ovat Opintopolku.fi -palvelussa.

Tutkintojen yleisistä tavoitteista, rakenteista ja laajuuksista on säädetty kaikkia yliopistoja koskevassa tutkintoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 19.4.2004).

Yliopiston rehtori päättää tarkemmista määräyksistä, jotka koskevat yliopistolain 42 §:n mukaista opiskeluoikeuden rajaamista ja lisäajan myöntämistä. Opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa tai saman tasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa.

Lisätietoja opintojen aloittamisesta ja ilmoittautumisesta